ДГ №53 "Дядовата ръкавичка"
Детска градина в град София, кв. Банишора

Прием

Всички деца в ДГ № 53 "Дядовата ръкавичка" се приемат през "Информационна система за обслужване на детските заведения" (ИСОДЗ) на сайт: https://kg.sofia.bg

Постъпването на децата в детската градина става по желание и избор на родителите. В ДГ №53 записването на деца се осъществява целогодишно при наличие на свободни места.

Записване:

  При записване родителите представят заявление. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите и телефон за контакт. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите за сверяване на данните.

 При записване родителите се запознават срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицинските изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето.

 Директорът на детската градина или упълномощено  със заповед от него лице извършва проверка на задължителните документи, ако документите отговарят на изискванията от "Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на СТОЛИЧНА ОБЩИНА", директорът записва детето.